Missie, visie en kernwaarden


Op 10 januari 2019 hebben we onderstaande missie, visie en kernwaarden vastgesteld. De komende jaren zullen wij hard werken aan de volledige implementatie hiervan. Onder andere middels het gefaseerd uitrollen van ons scholingsplan. Wij hebben er zin in!

Waarom een missie, visie en kernwaarden?

Naast het vertalen van de 4 pedagogische basisdoelen ( zie wet IKK ) in de praktijk en het voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan de kinderopvang gaan wij stappen verder. Wij willen namelijk simpelweg meer dan het minimale bieden.

Waarom meer?

Draagvlak:

Onze missie, visie en kernwaarden zijn in samenspraak met de pedagogisch medewerkers, locatiemanagers, directie en oudercommissies tot stand gekomen. Hierdoor is er optimale draagvlak gecreëerd én streven we allemaal exact hetzelfde eindbeeld na. 

Middels kinderparticipatie en de kinderraad hebben de kinderen inspraak op de uitvoering van de missie en visie en dragen zij tevens bij aan het jaarlijks herijken van de missie en visie.

Onze missie:

Wij bieden kinderopvang aan die goed aansluit op het denken, doen, voelen en zijn van de kinderen, ouders en medewerkers. Daarnaast zijn wij een gedegen samenwerkingspartner voor de betrokken scholen, gemeenten en andere instanties. 

Wij bieden een vertrouwde, maar tevens uitdagende omgeving waarbinnen kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op elk vlak. Er is alle ruimte voor de wensen en talenten van kinderen. Aangezien kinderen de volwassenen van de toekomst zijn dragen wij zo direct bij aan de maatschappij van de toekomst. 

Door het bieden van goede opvang, kunnen ouders hun kind(eren) met een fijn gevoel bij ons laten verblijven. Samen met ouders dragen wij de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kind.

Het creëren van respect voor de wereld om ons heen ( mens, plant en dier ) is van groot belang voor een betere wereld. Daarom leren wij kinderen bewust omgaan met voeding, de natuur en duurzaamheid.

Ook voor onze medewerkers willen wij meer zijn dan ‘gewoon’ een werkgever. Wij zijn ons goed bewust van het belang van medewerkerstevredenheid en streven naar optimale werkplezier en medewerkersbetrokkenheid binnen de kaders van onze mogelijkheden.

Visie: 

Kinderen worden écht gezien.  

Alle medewerkers zijn bewust handelend, actief, trots op hun werk, communicatief vaardig en betrokken bij de organisatie.  

Ouder- en schoolbetrokkenheid is van belang. We borgen zo de doorgaande ( ontwikkelings ) lijn. 

In het groen / duurzaamheid /  leren omgaan met beeldschermen en social media. 

Momenteel leven we in een digitaal tijdperk. De kinderen worden overstelpt met beeldschermen. Veelal zijn kinderen en/of ouders in het bezit van een laptop, computer, smartphone en / of tablet. Op school staat het digibord de gehele dag aan en thuis vaak ook de televisie. Dit zorgt onder andere voor overprikkeling op de korte termijn. 

Daarnaast wijzen steeds meer onderzoeken uit, dat onze gezondheid ( zowel fysiek als mentaal ) te lijden heeft door onze leefwijze. Veel in de auto, opgesloten in kantoor, beeldschermen, haasten etc. etc. Ons zenuwstelsel is daar niet op gebouwd en steeds vaker zitten wij daarom in een ( onbewuste ) fight and flight modus. En dat hoge stressniveau heeft een sterke invloed op onze fysieke en mentale welbevinden.

Voor ons redenen te over, om dit stukje visie uitgebreid aan bod te laten komen binnen onze kinderopvang.

Kernwaarden.

Er zijn een aantal zaken waar wij, zowel intern als extern, altijd voor staan. Onze kernwaarden zijn leading in al wat wij denken, doen, voelen en zijn.

Onze kernwaarden:

  1. Wij zijn geen bedrijf, maar een organisatie. Wij werken met elkaar, de ouders en de kinderen aan de best mogelijke kinderopvang. Verbinding staat bij ons centraal. 
  2. Wij zijn niet hiërarchisch ingesteld. Iedereen is bereikbaar en aanspreekbaar voor iedereen. Wij leren van onszelf en elkaar. Wij veroordelen elkaar niet; wij versterken elkaars talenten en helpen elkaar daar waar nodig
  3. Openheid, eerlijkheid en transparante communicatie dragen bij aan een veilige, duidelijke werkomgeving waarbinnen elke medewerker zijn / haar wensen en talenten optimaal kan laten floreren.
  4. Scholing, waardering en echt gezien worden dragen bij aan actieve betrokkenheid van medewerkers.
  5. Wij dragen bij aan een maatschappelijk zeer belangrijk product. Dit motiveert ons van binnenuit zo sterk, dat wij elke dag vol passie en energie ons werk uitvoeren. 
  6. Wat wij doen is echt van wezenlijk belang en daar zijn we trots op!